تقویم جادویی

  • ۵ مرداد (دیروز): سالگرد تولد اولین دختر رولینگ، جسیکا ایزابل رولینگ در سال ۱۳۷۲.
    در سال ۱۳۷۶، برای نجات هری پاتر با طرح نقشه ای و عزیمت اعضای محفل به خانه دورسلی ها، با استفاده از معجون مرکب، هفت هری پاتر درست می کنند و هر هری پاتر با یک نفر به سمتی پرواز می کنند. در نیمه شب همین روز هدویگ کشته می شود. بعد از آن هم مجددا در همین روزی مودی چشم باباقوری توسط نفرین ولدمورت کشته می شود.