بازیگران / فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

انتخاب يك پسربچه براي بازي در “شاهزادۀ دورگه”

پسربچه اي به نام “تيلور تريپهوك” براي ايفاي نقشي در هري پاتر و شاهزادۀ دورگه انتخاب شد. با اين حال نقشي كه او بازي مي كند همچنان يك راز است و تا زمان آغاز فيلمبرداري – سپتامبر – نقش او را نخواهيم دانست!
پدر او مي گويد: “برادران وارنر نقش او را به ما نگفته است ولي بايد اجازۀ مرخصي از مدرسه اش را بگيرد. ما به او افتخار مي كنيم.”
تبريك مي گوييم، تيلور!