بازیگران / فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

انتخاب یک پسربچه برای بازی در “شاهزادۀ دورگه”

پسربچه ای به نام “تیلور تریپهوک” برای ایفای نقشی در هری پاتر و شاهزادۀ دورگه انتخاب شد. با این حال نقشی که او بازی می کند همچنان یک راز است و تا زمان آغاز فیلمبرداری – سپتامبر – نقش او را نخواهیم دانست!
پدر او می گوید: “برادران وارنر نقش او را به ما نگفته است ولی باید اجازۀ مرخصی از مدرسه اش را بگیرد. ما به او افتخار می کنیم.”
تبریک می گوییم، تیلور!