ایران / کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

خبر عنوان “یادگاران مرگ” در سایت انگلیسی The Snitch

برای سایت انگلیسی The Snitch عنوان اعلام شده رسمی عنوان کتاب هفت به زبان فارسی و نام مترجم ایرانی (ویدا اسلامیه) را فرستادیم و آنها هم لطف کردند و در سایت خود منتشر کردند.

Persian Title of “Hallows” Announced

The Persian title of Harry Potter and the Deathly Hallows has been announced by Ketabsaraye Tandis Publications in Iran! The Persian title for the final book is, Harry Potter va Yadegaaran e Marg. The translator is Vida Eslamieh.
Thanks to Omid from Dementor for emailing! :)