اخبار سایت

با عذرخواهی به علت مشکل پیش آمده، برگشتیم

متاسفانه حدود ۳۰ ساعت هیچ کدام از بخش های سایت و E-Mail های سایت در دسترس نبودند و هم اکنون مشکل برطرف شد. این مشکل دقیقا همانی بود که سال گذشته دچارش شدیم. یعنی Server Resources… ولی بعد از گفتگو های بسیار زیاد با مسئولین Server بالاخره با قول گرفتن از ما، قبول کردند سایت را برگردانند. امیداورم دیگه این مشکل پیش نیاد.

تمام بخش های سایت سالم هستند و هیچ اطلاعاتی پاک نشده است.