کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

کتاب صوتی “یادگاران مرگ” نیز رکورد شکنی می کند!

به گزارش Wizard News کتاب صوتی هری پاتر و یادگاران مرگ با صدای “جیم دیل” در همان هفته ی اول، بیش از ۲۲۵ هزار نسخه فروش داشته است. ناشر کتاب صوتی، رندوم هوس، می گوید که فروش این تعداد کتاب در طول دو روز در تاریخ کتاب های صوتی بی سابقه است!
بخش اول (سه فصل) همین کتاب صوتی را می توانید از اینجا دریافت کنید تا بقیه هم به تدریج برسند!