بازیگران / فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

ایملدا استانتون از سیلی زدن به دن می گوید

وب سایت Snitch Seekerگزارش خود را از بزرگداشت لوس آنجلس هری پاتر و محفل ققنوس منتشر کرده است که شامل مصاحبه با ایملدا استانتون (بازیگر نقش آمبریج) و دیوید یتس (کارگردان فیلم) می شود. آمبریج در این مصاحبه می گوید که در یکی از صحنه ها (پس از دستگیر شدن هری و دوستانش توسط آمبریج و جوخه بازجویی) باید به دنیل رادکلیف سیلی می زد و این صحنه چند بار برداشت شد تا درست گرفته شد و دن خیلی شجاع بود!
ویدیوی این مصاحبه اینجا و ترنسکریپت آن اینجاست!
منبع: The Snitch