روپرت گرینت

صحنه های ارتش دامبلدور در حال ضبط شدن است

یک مصاحبه ی جدید دیگر با روپرت گرینت در MTV.com منتشر شده است که این بازیگر در مورد دومین فیلم غیر هری پاتری خودش، به نام آموزش های رانندگی صحبت هایی کرده است. روپرت همچنین به طور خلاصه اشاراتی به محفل ققنوس داشته است:

از حالا، او تا زانو در فیلم برداری صحنه های “هری پاتر و محفل ققنوس” که برای 13 جولای 2007 برنامه ریزی شده، غرق شده است. گرینت پیش از این صحنه ای که توسط مالفوی و دار و دسته اش در دفتر آمبریج گیر افتاده بودند را بازی کرده است، و حالا وی در حال بازی در صحنه ای است که هری پاتر به دور از چشم دیگران در حال آموزش درس دفاع در برابر جادوی سیاه، برای عده ای خاص از دانش آموزان یاغی هاگوارتز است که نام گروه خود را ارتش دامبلدور گذاشته اند. این کلاس، در مکانی به نام اتاق ضروریات برگذار می شود، که در صورتی میتوان واردش شد که شخص مورد نظر به آن احتیاج داشته باشد. دانش آموزان باید نحوه ی دفاع از خود را آموزش ببینند، برای همین بی حسی، خلع سلاح و ورد های دیگر را تمرین میکنند.

روپرت گفت: “من با هرمیون باید تو کلاس تمرین کنم، که من چندتاش رو برگردوندم. شیرین کاری های زیادی انجام دادیم، ولی هنوز اون صحنه جنگ و دعوای اصلی و واقعا بزرگ مونده.”