دنیل ردکلیف

دن در لیست مجله نوجوانان قرار گرفت

دن رادکلیف در لیست تماشای مجله ی جامعه ی نوجوانان در گروه “هات ترین ستاره ی زیر ۲۵ سال” برای سال ۲۰۰۷ قرار گرفت. این صفحه شامل یک مقدار توضیح در مورد فیلم جدید دن به نام پسران دسامبر و پنجمین فیلم هری پاتر، هری پاتر و محفل ققنوس هم بود.