رولینگ

رولینگ كاغذ باران شد

جو چند وقت پیش در سایت شخصی اش نوشته بود كه برای نگارش جلد هفتم ماجراهای هری پاتر كاغذ كم آورده است (این هم از آن حرف هاست). كافی بود انگشتان خانم رولینگ این كلمات را روی صفحه ی كامپیوتر حك كنند تا سیل كاغذ از گوشه و كنار به سوی او سرازیر شود. طوری كه رولینگ مجبور شود روی سایت شخصی اش بنویسد: «باید مواظب آرزوهایی كه می كنیم باشیم. زیرا گاهی این آرزوها برآورده می شوند. از زمانی كه هنگام نوشتن در شهر ادینبورگ اسكاتلند اعلام كردم با كمبود كاغذ مواجه ام كاغذ باران شده ام.» بعضی ها برای او فقط یك برگ كاغذ فرستاده اند، برخی دیگر هم بسته های كاغذ. تازه یك كاغذ ساز هم برای رولینگ یك كارتن كاغذ فرستاده كه روی هر برگ نام او نوشته شده است. عده زیاد دیگری هم او را راهنمایی كرده اند كه از كجا كاغذ بخرد. رولینگ نوشته است: «حالا آن قدر كاغذ دارم كه می توانم نسخه های زیادی از جلد هفتم را بنویسم. دیگر بهانه ای ندارم.»