رولینگ

رولینگ کاغذ باران شد

جو چند وقت پیش در سایت شخصی اش نوشته بود که برای نگارش جلد هفتم ماجراهای هری پاتر کاغذ کم آورده است (این هم از آن حرف هاست). کافی بود انگشتان خانم رولینگ این کلمات را روی صفحه ی کامپیوتر حک کنند تا سیل کاغذ از گوشه و کنار به سوی او سرازیر شود. طوری که رولینگ مجبور شود روی سایت شخصی اش بنویسد: «باید مواظب آرزوهایی که می کنیم باشیم. زیرا گاهی این آرزوها برآورده می شوند. از زمانی که هنگام نوشتن در شهر ادینبورگ اسکاتلند اعلام کردم با کمبود کاغذ مواجه ام کاغذ باران شده ام.» بعضی ها برای او فقط یک برگ کاغذ فرستاده اند، برخی دیگر هم بسته های کاغذ. تازه یک کاغذ ساز هم برای رولینگ یک کارتن کاغذ فرستاده که روی هر برگ نام او نوشته شده است. عده زیاد دیگری هم او را راهنمایی کرده اند که از کجا کاغذ بخرد. رولینگ نوشته است: «حالا آن قدر کاغذ دارم که می توانم نسخه های زیادی از جلد هفتم را بنویسم. دیگر بهانه ای ندارم.»