فیلم 4 "هری پاتر و جام آتش"

جام آتش نامزد “انتخاب ۲۰۰۶ نوجوانان” شد

در مجله ی «نوجوانان» فیلم “هری پاتر و جام آتش” در بخش “انتخابی: درام” به همراه فیلم های “نقشه ی پرواز”، “غرور و تعصب”، “جلو باش”، “گل!” و “راه رفتن در صف” نامزد شده است. رأی گیری در سایت این مجله شروع شده و تا ۲۰ مرداد ادامه دارد. برندگان در یک جشن در روز ۲۹ مرداد معرفی خواهند شد که شبکه ی فاکس آن را بطور زنده پخش خواهد کرد.