فیلم 4 "هری پاتر و جام آتش"

جام آتش نامزد “انتخاب 2006 نوجوانان” شد

در مجله ی «نوجوانان» فیلم “هری پاتر و جام آتش” در بخش “انتخابی: درام” به همراه فیلم های “نقشه ی پرواز”، “غرور و تعصب”، “جلو باش”، “گل!” و “راه رفتن در صف” نامزد شده است. رأی گیری در سایت این مجله شروع شده و تا 20 مرداد ادامه دارد. برندگان در یك جشن در روز 29 مرداد معرفی خواهند شد كه شبكه ی فاكس آن را بطور زنده پخش خواهد كرد.