بازیگران

ریچارد گریفتز پشت تلفن تهدید به لغو نمایش کرد

وقتی زنگ تلفن همراه ریچارد گریفتز (ورنون دورسلی) نمایش روز چهارشنبه ی پسران تاریخ در برادوی را برای سومین بار لغو کرد، ریچارد گریفتز که به خاطر نقش اش در فیلم های هری پاتر و “ویتنیل” معروف است، مسئولین نمایش را به ترک صحنه تهدید کرد. او رو به حضار گفت: “شما باید از خودتان خجالت بکشید” !
منبع: The Independent, UK برگردان شده از: WizardNews