کتاب‌ها

کودکان کالیفرنیایی میتوانند به اردوی زندانی آزکابان بروند

یک کمپ جادوگری و آموزشی هری پاتری در دره “سیمی” در کالیفرنیا قصد دارد کودکان و نوجوانان را به صورت واقعی به داستان هری پاتر وارد کند. نوجوانان بصورت دانش آموزان هاگوارتز وارد عمل میشوند که در حین سفر مهارت های خواندن، نوشتن و اجرای نقش کاراکترها را بر اساس متن کتاب “هری پاتر و زندانی آزکابان” انجام می دهند.
منبع: Moorpark Acorn برگردان شده از: WizardNews.com