فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه" / فیلم‌ها

نامه هایی دروغین از طرف دست اندکاران شاهزاده دورگه

از آخرین نامه های دروغین، نامه هایی هست که به ظاهر به صورت رسمی از طرف برادران وارنر ارسال می شوند و در داخل آن، گفته شده که شما برای حضور در هری پاتر و شاهزاده ی دورگه انتخاب شده اید. کلیت نامه حقیقی به نظر می رسد، و آنها برای وارد کردن شما به فیلم درخواست ۱۴۰۰ دلار می کنند تا در بخشی از فیلم حضور داشته باشید. قطعا همچین برنامه ای وجود ندارد و این نامه ها قصد اخاذی دارند.
منبع: ic Huddersfield برگردان شده از: WizardNews.com