مختلف

اسكناس های فانتزی هری پاتر

هواداران هری پاتر از این به بعد می توانند اسكناس های فانتزی بانك گرینگوتز منقش به تصویر كاراكترها و بازیگران فیلم های هری پاتر را خریداری كنند. می توانید این اسكناس ها را در اینجا ببینید. برای بزرگ شدن عكس ها روی آنها كلیك كنید.