فیلم 4 "هری پاتر و جام آتش"

جلوه های ویژه ی جام آتش

شركت جلوه های ویژه ی BUF تصاویری را از چگونگی به حركت درآوردن دو صحنه از فیلم هری پاتر و جام آتش منتشر كرده است. این تصاویر را كه مربوط به صحنه ی گفتگوی سیریوس در آتش و تغییرشكل مودی به بارتی كراوچ پسر است، در ادامه ی خبر ببینید.

گری اولدمن (سیریوس) و چهره ی رایانه ای او
پردازش سیریوس در آتش به كمك رایانه
تصویر نهایی حاصل از جلوه های ویژه
برندان گلیسون (مودی)‌ با نقطه هایی بر روی صورتش
پردازش كامپیوتری صورت در حال تغییر شكل مودی
تصویر نهایی حاصل از جلوه های ویژه ی فیلم