فیلم 4 "هری پاتر و جام آتش"

جلوه های ویژه ی جام آتش

شرکت جلوه های ویژه ی BUF تصاویری را از چگونگی به حرکت درآوردن دو صحنه از فیلم هری پاتر و جام آتش منتشر کرده است. این تصاویر را که مربوط به صحنه ی گفتگوی سیریوس در آتش و تغییرشکل مودی به بارتی کراوچ پسر است، در ادامه ی خبر ببینید.

گری اولدمن (سیریوس) و چهره ی رایانه ای او
پردازش سیریوس در آتش به کمک رایانه
تصویر نهایی حاصل از جلوه های ویژه
برندان گلیسون (مودی)‌ با نقطه هایی بر روی صورتش
پردازش کامپیوتری صورت در حال تغییر شکل مودی
تصویر نهایی حاصل از جلوه های ویژه ی فیلم