بازیگران

حضور تایید نشده ی “گری الدمن”

“گری الدمن”، که در سومین و چهارمین فیلم مجموعه ی “هری پاتر” نقش “سیریوس بلک” را بازی میکرد، هنوز توسط برادران وارنر به حضور در “محفل ققنوس” دعوت نشده است. بر اساس گزارش “داگلاس اوربانسکی” از “گروه مدیریت داگلاس” (نمایندگان الدمن)، برادران وارنر تمایل قابل توجه ای به دعوت از وی در “محفل ققنوس” از خود نشان نداده اند، این در صورتی است که درخواست “الدمن” برای دستمزدش ناچیز است. از این رو، “اوربانسکی” گفت اگر برادران وارنر در طی این هفته از “الدمن” دعوت نکنند، وی نمیتواند تصمیمی برای بازگشت به نقش “بلک” بگیرد.
منبع: MuggleNet