بازیگران

روپرت، جیمز، الیور در رم

روپرت گرینت – به همراه دوقلوهای توینز (دوقلو های ویزلی) – دیروز در “مسابقه ی ماراتون فیلم هری پاتر” در دهکده ی وارنر در رم بودند. این ماراتون شامل تکه های از سه فیلم اول هری پاتر بودند، و بازیگران بین زمان های استراحت مسابقه امضا می دادند. عکس هایی از این اتفاق را در زیر ببینید:
– 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8