فیلم 4 "هری پاتر و جام آتش"

وارنر براز جام آتش را برای دان لود هلندی ها قرار داد

بنابر گزارش خبرگزاری ها، در 4 آوریل، وارنر براز، نسخه ی DVD هری پاتر و جام آتش را برای دان لود شریک هلندی خود قرار می دهند تا توسط آنها در هلند و بلژیک به فروش رسانده شود.
ریاست سرگرمی خانگی وارنر براز، در این باره گفت: “خیلی هیجان زده هستیم که اولین استودیویی هستیم که فیلم را به صورت قانونی و با امنیت انتقال بالا برای دان لود در اینترنت قرار می دهیم تا همزمان نسخه ی DVD فیلم وارد کار شود. این قرار داد ما بین وارنر براز، با یک شبکه ی دیگر جهت انتقال فیلممان مsتقیما به مصرف کننده است. این باعث شروع حرکتی جدید در نقل انتقال محصولات فرهنگی ما بین ملل مختلف است. در ضمن از مزایای دیگر این روش کم شدن نرخ دزدی فیلم و انتقال فیلم با کیفیت بالا است، که با دان لود های قانونی صورت می پذیرد. ما در حال اعمال انتقال دیجیتالی و استفاده از روش های جدید هستیم.”
منبع: MuggleNet