رولینگ

نتایج تست WOMBAT ‘در پست’

وضعیت نتایج تست WOMBAT ما در سایت رسمی جو رولینگ تغییر پیدا کرد. برطبق ساعت، بعد از چک کردن وضعیتمون، توسط کلیک روی کارت شناسایی دانش آموزیی بر روی میز جو، نتایج تست WOMBAT ما به “در پست” تغییر پیدا کرد! میتونید انتظار داشته باشین تا حدود دو روز دیگه هم وضعیت مال شما به این مورد تغییر پیدا کنه.
منبع: MuggleNet