فیلم 4 "هری پاتر و جام آتش"

گزارش از DVD جام آتش در مجله DVD Review

این ماه مجله ی، DVD Review شامل شش صفحه گزارش از DVD هری پاتر و جام آتش بود. این گزارش ها شامل مصاحبه هایی ویژه با سه بازیگر اصلی فیلم، مایک نیوئل (کارگردان)، دیوید هیمن (تهیه کننده) و بقیه میشود.
– کاور ، صفحات: ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶
منبع: MuggleNet