بازیگران

گردهمایی بازیگران هری پاتر برای جشن نیکوکاری

برای برگزاری روز جهانی نیکوکاری در انگلیس، برخی از بازیگران هری پاتر تا حد توان خود برای حمایت از بیماران بیماری های خاص کمک مادی کردند.
این بازیگران شامل کریس رنکین (پرسی ویزلی)، اما تامپسون (پروفسور تریلانی)، کنت برانا (گیلدروی لاکهارت) و زو وانامیکر (خانم هوچ) میشوند.
منبع: HPANA