رولینگ

یک بیلیون ثروت رولینگ

مجله ی “فوربث” لیست ثروتمندان جهان را منتشر کرده است، و رولینگ در رده ی 746 ام با برآورد تقریبی یک بیلیون ثروت قرار گرفته است. (بیلیون در انگلیس‌ معادل‌ یک‌ ملیون‌ میلیون‌ و در امریکا هزار میلیون‌ است‌)
منبع: MuggleNet