کتاب‌ها

فروش مجموعه اي نادر از كتاب هاي پاتر در eBay

به گزارش BBC “تنها مجموعۀ كامل كتاب هاي امضا شدۀ هري پاتر” اين هفته در وب سايت eBay به فروش خواهد رسيد. پيش بيني مي شود قيمت اين كتاب ها كه همگي توسط جي.كي.رولينگ امضا شده اند از 20 هزار پوند نيز فراتر رود. درآمد حاصل از فروش اين كتاب ها به مؤسسۀ خيريۀ Books Abroad اهدا مي شود كه به كودكان 80 كشور جهان كتاب اهدا مي كند. اين كتاب ها آن قدر ارزشمند هستند كه هم اكنون در مركز پليس شهر “آبردين شاير” نگه داري مي شوند.
منبع: The Snitch