عوامل فیلم / فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

عوامل “شاهزاده دورگه” براي فيلمبرداري به آباتسبري مي روند

به گزارش HPANA عوامل فيلم “هري پاتر و شاهزادۀ دورگه” طبق برنامه ريزي هاي انجام شده، دو روز از هفتۀ آينده را براي فيلمبرداري در آباتسبري انگلستان خواهند گذراند. اين عوامل براي فيلمبرداري يك صحنۀ دو دقيقه اي از نيزارها براي فيلم به اين منطقه خواهند رفت. تنها گروه توليد، بدل هري (دنيل رادكليف) و كارگردان، ديويد يتس در لوكيشن حضور خواهند يافت.