بازیگران / فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

بازي كتي ليونگ در “شاهزاده” از ماه ژانويه

طبق مصاحبۀ صوتي جديدي كه در مراسم جوايز سليقۀ اسكاتلندي با كتي ليونگ، بازيگر نقش چو چانگ انجام شده است، او بازي در فيلم “هري پاتر و شاهزادۀ دورگه” را از ماه ژانويه (دي) آغاز خواهد كرد!
مي توانيد اين مصاحبه را در اينجا بشنويد!