بازیگران / فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

بازی کتی لیونگ در “شاهزاده” از ماه ژانویه

طبق مصاحبۀ صوتی جدیدی که در مراسم جوایز سلیقۀ اسکاتلندی با کتی لیونگ، بازیگر نقش چو چانگ انجام شده است، او بازی در فیلم “هری پاتر و شاهزادۀ دورگه” را از ماه ژانویه (دی) آغاز خواهد کرد!
می توانید این مصاحبه را در اینجا بشنوید!