پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

انتشار “یادگاران مرگ” بلغاری در ۲۲ آذر

به گزارش وب سایت Sofie Echoنسخۀ بلغاری کتاب “هری پاتر و یادگاران مرگ” در ۱۳ دسامبر (۲۲ آذر) منتشر خواهد شد. نسخۀ بلغاری آخرین کتاب هری پاتر توسط “امیلیا ال.ماسلوروا” ترجمه شده است و به قیمت ۲۹.۹۰ لف به فروش خواهد رسید.