اما واتسون / دنیل ردکلیف / روپرت گرینت / رولینگ

جي.كي.رولينگ يا دن، اما و روپرت؟

جي.كي.رولينگ يا اين سه نفر؟ اين سؤالي است كه “سرگرمي هفتگي” براي انتخاب “شخص محبوب سال” از خوانندگانش مي پرسد. آن ها كمي گزينه هاي جواب را محدود كرده اند، ولي مردم بايد بين نويسندۀ كتاب هاي هري پاتر و سه بازيگر اصلي اين فيلم ها (دنيل رادكليف، اما واتسون و روپرت گرينت) يكي را انتخاب كنند. شما نيز مي توانيد در اينجا رأي دهيد. موفق باشيد!