فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

تكذيب شد: دختر مدونا در شاهزاده دورگه نخواهد بود

قبلاً به شما خبري در مورد احتمال حضور دختر مدونا (ستاره مشهور موسيقي) در ششمين فيلم هري پاتر داده بوديم. اكنون از كمپاني وارنر براز خبر مي رسد كه اين خبر شايعه اي بيش نبوده و لوردس در هري پاتر و شاهزادۀ دورگه ديده نخواهد شد.