کتاب‌ها

6600 كتاب هري پاتر در هند به سرقت رفت

به گزارش “صحرا سمي“، 28 هزار كتاب در دهلي نو به سرقت رفته بود كه 6600 نسخه از آن ها كتاب هاي “هري پاتر” بوده اند. پليس ديروز اعلام كرد كه با دستگيري يك مرد، يك گروه بزرگ سارقان كتاب را متلاشي كرده و حدود 28 هزار نسخه از كتاب هاي دزدي را ضبط كرده است.
پليس با يورش به كارخانه اي در منطقۀ “پنداف نگار” يك مرد اهل “درياگنجي” را دستگير كرد كه كارش چاپ نسخه هاي دزدي كتاب هاي پرفروش بوده است. او اين كتاب ها را در خيابان ها و كوره راه ها با قيمت بسيار پاييني به فروش مي رسانده است.