کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

“يادگاران” يكي از كتب برجسته كودكان در سال 2007

نيويورك تايمز، كتاب “هري پاتر و يادگاران مرگ” را به عنوان يكي از “كتاب هاي برجسته كودكان در سال 2007” در فهرست خود قرار داده است. توضيحي كه نيويورك تايمز در مورد اين كتاب آورده است در ادامه خبر قابل مطالعه است…

“اين كتاب، در بين پرفروش ترين كتاب ها، از نظر طرفداران 7 تا 70 سالۀ خود و حدود 10 سال انتشار قسمت به قسمت، مستثني است. در اين جلد كه آخرين آن است، هري مبارزۀ نهايي خود با ولدمورت را انجام مي دهد و معماي بزرگترهاي مرموز خودش، سيوروس اسنيپ و آلبوس دامبلدور را حل مي كند. كتاب هاي هري پاتر، آن طور كه كريستوفر هيچنز مي گويد، به نويسنده اش “شهرتي ابدي” داد. او مي گويد: “شايد تا ده ها سال هنوز ميليون ها انسان بالغ وجود داشته باشند كه آشناييشان با ادبيات را به ياد بياورند كه نگاه كوتاهي به كتاب هاي هري پاتر بوده است.”