مختلف

هري پاتر يكي از بيشترين موارد جستجو شده در ياهو!

وب سايت ياهو “بيشترين موارد جستجو شده در سال 2007” را در دسته هاي مختلف منتشر كرده است و هري پاتر در دستۀ “آخرين خداحافظي” رتبۀ اول را كسب كرده است. در اين گزارش آمده است:

“در سال 2007، ما با شماري از كاراكترهاي مورد علاقه مان كه واقعي يا خيالي بودند، خداحافظي كرديم. هري پاتر، هرميون و رون، شخصيت هايي هستند كه توسط جي.كي.رولينگ خلق شده اند و هر سه جزء جستجوهاي “آخرين خداحافظي” شدند تا آخرين برگ ماجراهاي اين پسرك جادوگر را رقم بزنند.”

نكتۀ قابل توجه براي كاربران ايراني اين كه در دستۀ “حوادث خبري”، “ايران” پس از “صدام حسين” در ردۀ دوم بيشترين جستجوها قرار گرفته است.