کتاب 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

تصحيح اشتباه كتاب شاهزاده دورگه

در اولين ويرايش كتاب "هري پاتر و شاهزاده ي دورگه"، در فصل «خلط اضافي»، يك اشتباه وجود داشت. در اين فصل اظهار شده كه هرميون در امتحانات سمجش يك نمره ي «فراتر از حد انتظار» و ده نمره ي «عالي» گرفته است. اين در حالي است كه هرميون فقط ده درس را گرفته بود. اين اشتباه در ويرايش هاي اخير كتاب تصحيح شده: نه نمره ي «فراتر از حد انتظار» و يك «عالي».