افسانه های بیدل قصه گو / رولینگ

جی.کی.رولینگ قبل از حراج “بیدل آوازه خوان” پارتی گرفت

جی.کی.رولینگ نویسنده محبوب ما، دیشب به افتخار حراج کتاب بیدل آوازه خوان در حراجی ساتبی، مهمانی برگزار کرد. به گزارش مترو، جو یکی از داستان های افسانه ای آن را که در آخرین کتاب یعنی هری پاتر و یادگاران مرگ از آن اسم برده بود را خواند. این کتاب قرار است به نفع کودکان نیازمند درحراجی به فروش برسد. عکس هایی از جو رولینگ در این رویداد را در اینجا و اینجا می توانید مشاهده کنید.
بقیه در ادامه خبر…
همان طور که پیش از این هم بارها اعلام کردیم، قرار است این کتاب دست نویس رولینگ به نام “افسانه های بیدل آوازه خوان” که حاوی داستان هایی است که در کتاب یادگاران مرگ از آن نام برده شده بود در حراجی به فروش گذاشته شود. تمام منافع عایده از این حراج به موسسه کودکان The Children’s Voice میرسد. این کتاب یکی از همان هفت کتابی است که خود رولینگ نوشته و شش قسمت دیگر آن را قرار است به دوست های محبوب خود بدهد. این کتاب هم اکنون در لندن برای نمایش عموم قرار گرفته و همین پنجشنبه به حراج گذاشته می شود. عکس هایی ویژه از این کتاب را در اینجا و اینجا می توانید ببینید.