رولینگ

رولينگ بزرگترين بريتانيايي در سال 2007

جي.كي.رولينگ خالق هري پاتر، به عنوان “بزرگترين بريتانيايي سال 2007 مورگان استنلي” (به طور كلي) شناخته شد. او همچنين در بخش هنر نيز برندۀ جايزۀ بزرگترين بريتانيايي شد. همان طور كه پيش از اين نيز به اطلاعتان رسانده بوديم، جو نامزد اين جوايز شده بود كه كساني را معرفي مي‏كند كه “در زمينۀ كاري خودشان به روش ممتاز بريتانيايي به موفقيتي چشمگير دست يافته اند.” او در بخش هنر به همراه “سر يان مك كلن” و “ديمين هرست” نامزد دريافت جايزه شده بود.