کتاب‌ها

انتشار دوباره كتاب سنگ جادو

بلومزبوري در جشن بيست و يكمين سالگرد افتتاحش، 21 كتاب را دوباره منتشر مي كند، كه يكي از آن ها "هري پاتر و سنگ جادو" است. به گزارش Publishing News، "تمام اين كتاب ها داراي يك پرسش و پاسخ كوتاه با نويسنده، يك مقدمه كه بوسيله نويسنده نوشته شده، و يك راهنماي مطالعه است."
هنوز معلوم نيست رولينگ ممكن است چه چيزهايي را نوشته باشد، ولي احتمالاً بايد در مورد شروع اين سري داستان ها باشد.
با تشكر از لورا و سامئول!