کتاب 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

فروش بالای شاهزاده به سود بلومزبری تمام شد

مجموعه پاتر با انتشار نسخه کاغذی هری پاتر و شاهزاده دورگه به کمپانی انتشاراتی در سال 2006 کمک زیادی از جهت مالی کرد که توانست در نیمه نخست امسال سود را به 6.5 درصد ارتقا دهد.