کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

نمایندگان مجلس انگلیس تابستان گذشته یادگاران مرگ را خوانده اند

یک نظرسنجی توسط واتراستون برای مشخص شدن اینکه نمایندگان مجلس انگلیس در تابستان گذشته چه کتابی را مطالعه کرده اند ترتیب داده شده بود. یادگاران مرگ در دو لیست قرار گرفته است. در این نظرسنجی از ۱۸۰ نماینده در مورد برنامه های مطالعه شان نظرسنجی شده بود.
لیبرال دموکرات ها بعد از “William Wilberforce” و “The God Delusion”، هری پاتر و یادگاران مرگ را خوانده اند و مجلس عوام انگلیس هم بعد از آن دو کتاب یادگاران مرگ را خوانده اند.