رولینگ

رولینگ بر علیه “نقشه محل زندگی هنرمندان” شکایت کرد

گزارش شده است که جی.کی.رولینگ بر علیه نقشه ای که محل زندگی هنرمندان را در لندن فاش کرده است، اقدام قانونی انجام داده است. این نقشه نشانی لندن وی را فاش کرده است که توسط آن هر کسی می تواند محل نویسنده را ردیبای کند.

سخنگوی او در این باره این طور گفت:
“خیلی واضح و بدیهی است که این نقشه باعث می شود هر کسی تحریک، تشویق و تقویت شود تا مکان زندگی شخصی افراد مشهور و سرشناس را ردیابی کند و به قصد دیدن آنها به حریم شخصی این افراد تجاوز کند. من شخصا نسبت به حفظ حریم شخصی خانواده خود بسیار حساس و دقیق هستم و این قضیه از اهیمت بسیار زیادی برای من برخوردار هست.”