رولینگ

جی.کی.رولینگ به قربانیان برمه کمک کرد

به گزارش The Associated Press، جی.کی.رولینگ یکی از صدها هنرمندی است که برای کمک به قربانیان طوفان موسمی اخیر در کشور برمه، کمک مادی کرده است. از جمله بقیه کسانی که کمک کرده اند، ملکه انگلستان و بیل گیتس هستند.