فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

باز هم عکس رسمی فیلم ۶: اولین تصویر از لونا لاوگود با عینک شبحی

یک خبر بسیار جالب… برای اولین بار، تصویر لونا لاوگود در شاهزاده دورگه که عینک شبحی خود را به چشم زده و در حال خواندن طفره زن است، منتشر شده است. لونا لاوگود توسط ایوانا لینچ بازی می شود.

یک عکس دیگر هم هری و پروفسور مک گوناگل (دیم مگی اسمیت) را نشان می دهد.

هفت عکس جدید دیگر هم از شاهزاده دورگه منتشر شده است که می توانید در اینجا ببینید.
امروز گفتیم مجله Empire عکس های جدیدی از فیلم را منتشر کرده است، حالا اسکن کامل این مجله را اینجا ببینید. (۵ عکس اول)

این دو عکس بزرگ، با کیفیت و رسمی را در ادامه خبر ببینید و همچنان منتظر سیل عکس های دیگر باشید…

movies officialimages harrymcgonagall 002 movies officialimages lunaspectre 001