فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

عکس ها و گزارش جدید از لوکیشن محفل ققنوس

یک گزارش جدید از لوکیشن "هری پاتر و محفل ققنوس" توسط HP4U منتشر شده است. این گزارش یکی از صحنه های پایانی فیلم در ایستگاه هاگزمید را توصیف می کند که اخیراً فیلمبرداری شده است و هری، رون، هرمیون و دیگر دانش آموزان هاگوارتز در آن حضور دارند. این صحنه همچنین شامل تسترال ها هم می شود. به لطف Okrim، می توانید عکس هایی جدید از این لوکیشن را در اینجا ببینید.