رولینگ

كتاب اهدايي رولينگ در eBay

جي.كي.رولينگ اخيراً يكي از نسخه هاي جديد و امضا شده كتاب شاهزاده دورگه را به سپرده هاي هلن ريتسون اهدا كرده است، مؤسسه خيرخواهانه اي كه مزاياي آن به كودكان تنگدست تعلق مي گيرد. اين كتاب هم اكنون به مدت سه روز در eBay به مزايده گذاشته مي شود.