فیلم 4 "هری پاتر و جام آتش"

جام آتش نامزد جوايز بفتا شد

چهارمين فيلم پاتر در دو رشته بهترين فيلم تركيبي و انتخاب شده توسط كودكان، در جوايز بفتاي اين سال ويژه كودكان نامزد شد. مراسم اهداي جوايز 26 نوامبر (5 آذر) در لندن برگزار خواهد شد.