فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

محفل ققنوس: بيش از سه ساعت فيلمبرداري شده!

ديويد يتس، كارگردان فيلم “هري پاتر و محفل ققنوس”، در شماره ي ماه دسامبر مجله “Empire” به مدت زمان اين فيلم اشاره مي كند:
“حجم كتاب خيلي زياد است، اما در واقع خيلي راحت مي شد اون رو به صورت خلاصه در آورد… مدت زماني كه من فيلمبرداري كرده م، شايد بيش از سه ساعت است، براي همين در ويرايش، 45 دقيقه از آن بايد حذف شود.”
توجه: چون تهيه فيلم در انگليس هنوز ادامه دارد، پس نمي توان مدت زمان ويرايش نهايي فيلم محفل ققنوس را دانست، پس اين اطلاعات مقدماتي است. به عبارت ديگر، فعلاً وحشت نكنيد! ما سعي مي كنيم اطلاعات بيشتري در اين مورد كسب كنيم و به محض دريافت اطلاعات شما را باخبر مي كنيم.