عوامل فیلم

دوقلوی های ویزلی بازی گلف خیریه شرکت می کنند

جیمز و اولیور فلپس، فرد و جرج ویزلی در فیلم های پاتر، امروز بخشی را در "Warren Clarke Golf Day" در باشگاه گلف بازان بکنزفیلد در بریتانیا را گرفتند. حدود ۲۵ عکس از این اتفاق را می توانید در اینجا نگاه کنید.
شعار این حرکت نیکوکارانه این بود: "تنها موسسه خیریه در بریتانیا، وقف شده برای حوزه سلامت روانی و کری."