فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

وارنر: هافمن كارگردان شاهزاده دورگه نيست

قبلاً گزارش داده بوديم كه مايكل هافمن براي كارگرداني فيلم “هري پاتر و شاهزاده دورگه” مطرح شده است. اكنون برادران وارنر به ما خبر داده است كه اين خبر حقيقت ندارد و هنوز هيچ كارگرداني انتخاب نشده است.