افسانه های بیدل قصه گو

کاورهای جدید از کتاب افسانه های بیدل قصه گو

کاور (طرح روی جلد) های جدیدی از نسخه های ترجمه کتاب افسانه های بیدل قصه گو منتشر شده است.

کاور ژاپنی کتاب را در اینجا ببینید. نسخه ژاپنی در ۱۲ دسامبر منتشر خواهد شد.

کاور نسخه بلغاری هم در اینجا می توانید مشاهده کنید. ترجمه بلغاری همزمان با انتشار نسخه اصلی در ۴ دسامبر خواهد آمد.

طرح اسپانیایی که آن هم همزمان منتشر می شود را در اینجا ببینید.

در ۱۴ آذر ۱۳۸۷، کتاب “افسانه های بیدل قصه گو” به همراه جشن های بزرگی در امریکا و بریتانیا منتشر خواهد شد و عواید فروش آن به موسسات خیریه خواهد رسید.