رولینگ / کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

قرار بود به جای “یادگاران مرگ”، “یادگاران هاگوارتز” باشد

پیش از این گفته شده بود که کمپانی وارنر براز یا جو، دومین های اینترنتی زیادی که نام های احتمالی کتاب هفت بودند را قبل از انتشار کتاب خریده بودند که باعث سردرگمی طرفداران پاتر بر سر اسم واقعی کتاب شده بود. در مصاحبه ای که ملیسا آنلی برای کتاب تاریخچه پاتر، با جو رولینگ انجام داده بود، جو تصدیق کرد که اسم کتاب هفت قرار بود از سال ها پیش “یادگاران هاگوارتز” باشد. با این حال او اضافه کرد که این اسم قطعا غلط و اشتباه بوده است.

بعد از انتخاب “یادگاران مرگ” به عنوان اسم کتاب، بعضی ها بر این باور شدند که رولینگ به این خاطر اسم کتاب را تغییر داد، زیرا از او برای استفاده از عبارت قیدی در عنوان انتقاد کرده بودند. جو در پاسخ به این ابهام این گونه جواب داد: “بله، حدود ۱۲ عبارت قیدی در عنوان نهایی وجود داشت. من عاشق قید هستم.”