رولینگ

جدل بر سر حدث عنوان کتاب هفتم

روزنامه گاردین تازگی ها یک مسابقه راه انداخته که دواطلبین باید در آن عنوان کتاب هفتم را حدث بزنند، و یک نفر قضاوت می کند که کدام بهتر هست و بیشتر مبتکرانه بوده که در این صورت یک برچسب کتاب با امضای جی.کی. رولینگ را به عنوان جایزه دریافت خواهد کرد. این مسابقه در شب ششم دسامبر به اتمام خواهد رسید.