بازیگران

لوسیوس مالفوی در “مردان سـکسی زنده نمی مانند”

جیسون ایساکس و شخصیت لوسیوس مالفوی ش، در لیست وقایع نگاری سن فرانسیسکو از دسته مردان سـکسی زنده نمی مانند قرار گرفتند. این دومین افتخار لوسیوس در این اواخر است که این اواخر در لیست ثروتمندترین شخصیت های افسانه ای قرار گرفت.